تشریح گوش انسان

تشریح گوش انسان ، از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند.

هرکدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته ( تقویت، جمع آوری، تغییر فرکانس، انتقال و ....) و به اعصاب شنوایی می رسند. ساختمان گوش از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. ساختمان گوش انسان به صورت زیر است:
• گوش خارجی
• لاله گوش
• مجرای گوش خارجی
• پرده صماخ
• گوش میانی
• پنجره بیضی
• پنجره گرد
• گوش داخلی
• حلزون
• اندام کورتی
• تونل کورتی

 

ساختمان گوش انسان


دستگاه شنوایی و ساختمان گوش مسؤل حس شنیدن در انسان به شمار می آید. این دستگاه به دو بخش اصلی سیستم شنوایی محیطی و مرکزی تقسیم می شود. در ادامه دستگاه شنوایی خارجی ( گوش خارجی، میانی و داخلی ) و دستگاه شنوایی مرکزی ( از ساقه مغز تا قشر مغز)معرفی می شود. بخش خارجی ساختمان گوش به صورت زیر است:
• گوش خارجی: لاله ی گوش خارجی ترین بخش ساختمان گوش محسوب می شود که از غضروف ساخته شده است و وظیفه جمع آوری اصوات را بر عهده دارد. لاله گوش موجب تقویت صدا می شود و در جهت یابی صوت بسیار کمک کننده است. اصوات جمع آوری شده توسط لاله گوش به درون مجرای گوش هدایت می شوند. مجرای گوش نیز تا حدودی سبب تقویت امواج صدا و انتقال آن به پرده صماخ می شود.
• گوش میانی: گوش میانی از پرده صماخ، حفره گوش میانی و سه استخوانچه تشکیل شده است. اسامی این سه استخوانچه بسیار کوچک چکشی، سندانی و رکابی است که همانند اهرم صدا را از پرده گوش به حلزون گوش منتقل می کنند.
• گوش داخلی: گوش داخلی از حلزون گوش و اعصاب شنوایی تشکیل شده است. همچنین، اندام های مربوط به تعادل نیز در این قسمت قرار دارند. اصوات منتقل شده به حلزون در اندام کورتی به ایمپالسهای عصبی تبدیل می شوند و توسط اعصاب گوش که عصب هشتم مغزی به شمار می آید، به قسمت مرکزی ساختمان گوش منتقل می شوند.

 

گوش خارجی شامل چیست؟


این قسمت شامل لاله و مجرای گوش است که صدا را به داخل هدایت می کند. در انتهای مجرای گوش، پرده صماخ ( پرده گوش ) قرار دارد. مجرای گوش دارای انحنا بوده و شکل منظمی ندارد و طول آن حدود 2/5 سانتی متر است. قطر مجرای گوش هم در حدود 8 میلی متر است. انحنا و حالت نا منظم مجرای گوش مانع از جمع شدن آب و مواد خارجی و ذرات گرد و غبار در آن است. مجرای گوش حرارات و رطوبت پرده صماخرا ثابت نگه می دارد. قسمت بیرونی مجرای گوش تقریبا نرم است ولی قسمت داخلی آن سخت و استخوانی می باشد. در دیواره مجرای گوش غددی وجود دارند که سرومن( جرم گوش) ترشح می کنند. گوش خارجی صداها را جمع آوری و تقویت نموده، به جهت یابی اصوات کمک کرده و از قسمت های داخلی تر گوش یعنی گوش میانی محافظت کند.

 

نتیجه گیری:

تشریح گوش انسان ، از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند.